Main Header
----------------------------------------------------------
!! The show is over !!
----------------------------------------------------------
Results 1 to 7 of 7

Thread: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

 1. #1
  str+`1's Avatar
  str+`1 Guest

  Default ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  [email protected]@ คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน @@~~ ---------------------

  พ.ศ. 2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

  พ.ศ. 2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  พ.ศ. 2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
  พ.ศ. 2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
  พ.ศ. 2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวั ติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
  พ.ศ. 2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
  พ.ศ. 2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

  พ.ศ. 2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
  พ.ศ. 2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
  พ.ศ. 2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
  พ.ศ. 2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
  พ.ศ. 2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  พ.ศ. 2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  พ.ศ. 2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  พ.ศ. 2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนด ี มีความสามารถ
  พ.ศ. 2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
  พ.ศ. 2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
  พ.ศ. 2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
  พ.ศ. 2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
  พ.ศ. 2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
  พ.ศ. 2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
  พ.ศ. 2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  พ.ศ. 2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  พ.ศ. 2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

  พ.ศ. 2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

  พ.ศ.2526 - พลเ อก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
  พ.ศ. 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
  พ.ศ. 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  พ.ศ. 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  พ.ศ. 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
  พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
  พ.ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ. 2538 -- นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

  พ.ศ. 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
  พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  พ.ศ. 2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
  พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  พ.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
  พ.ศ. 2 548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
  พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  พ.ศ. 2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
  ตรงกับวันที่ 12 ม.ค.51 "สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม"
  พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -
  ตรงกับวันที่ 10 ม.ค.52 " ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี"

 2. #2
  Join Date
  July 17th, 2009
  Location
  -
  Age
  8
  Posts
  421
  Points
  4,022
  Level
  7
  Threads
  11
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  ความรู้รอบโลก - -

 3. #3
  Join Date
  February 28th, 2008
  Location
  ใต้ฟ้า บนดิน
  Age
  36
  Posts
  212
  Points
  4,261
  Level
  7
  Threads
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  ใครสามารถบอกได้ว่าทำไมปี 2507 ถึงงดจัดงานวันเด็ก ตอบได้มีรางวัล ;)

 4. #4
  str+`1's Avatar
  str+`1 Guest

  Default Re: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  คำขวัญ วันเด็กปี 2548เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูดความเป็นมา...วันเด็กที่มาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเกิดจากความคิด เพื่อกระตุ้น ให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง โดยนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ เป็นผู้เสนอต่อ กรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็ก สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกนั้น จัดขึ้นในวันจันทร์แรก ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้จัดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พ.ศ. 2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่า เป็นช่วงที่พ้นจากฤดูฝนมาแล้ว และเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิด ความสะดวกด้วยประการทั้งปวง แต่ในปีถัดมา คือปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมาจนถึงบัดนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทุกๆ ปี ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"
  ขอรางวัลด้วยจ้า

 5. #5
  Join Date
  July 25th, 2007
  Location
  Bkk, Thailand
  Age
  32
  Posts
  7,508
  Points
  963,193
  Level
  99
  Threads
  456
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  3
  Downloads
  37
  Uploads
  22
  My Mood
  Amused
  Rep Power
  3
  Gamer IDs

  Gamertag: darkcashyz XFIRE ID: xgdarkmaster Steam ID: darkcashyz

  Default Re: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  [quote author=[Last Rank]mama_life link=topic=3589.msg22892#msg22892 date=1251601055]
  ใครสามารถบอกได้ว่าทำไมปี 2507 ถึงงดจัดงานวันเด็ก ตอบได้มีรางวัล ;)
  [/quote]

  เพราะมีการเปลี่ยนวันเด็กครับ แต่ไปทำหลังจากวันที่ควรจะเป็นวันเด็กในปัจจุบัน เลยต้องไปจัดในปีถัดไปแทน จำได้ตอนเด็กครูประจำชั้นบอก

  กฎการแบนใหม่ http://www.xgn.in.th/xsense/showthread.php?t=3264
  Updated 2010/08/10
  ไม่รับตอบปัญหาทาง PM ครับ มีอะไรตั้งกระทู้เอา
  ------------------------------------------------------------------------------------
  หากสอนผู้อื่นหาปลา เขาผู้นั้นจะมีปลากินไปตลอดชีวิต แต่ถ้าหากคุณเพียงแค่แบ่งปลาของคุณให้เขาไป เขาผู้นั้นจะมีปลากินยืดชีวิตไปอีกเพียงหนึ่งมื้อเท่านั้น
  XGN เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผม สร้างขึ้นมาเพราะความต้องการของผมและไม่ใช่บริการสาธารณะอย่างที่หลายคนเข้าใจ
  ผมมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะ XGN และ Server เป็นของส่วนตัวของผม ไม่ใช่ของส่วนรวมแต่อย่างใด

  เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
  ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"
  แค่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของผู้อื่น ไม่ได้หมายความว่าเราฉลาด

 6. #6
  Join Date
  May 14th, 2009
  Posts
  539
  Points
  5,144
  Level
  8
  Threads
  53
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  1
  Downloads
  14
  Uploads
  0
  My Mood
  Cool
  Rep Power
  0
  Gamer IDs

  Steam ID: guzaxgn

  Default Re: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  [quote author=Dark-Master link=topic=3589.msg22900#msg22900 date=1251617063]
  [quote author=[Last Rank]mama_life link=topic=3589.msg22892#msg22892 date=1251601055]
  ใครสามารถบอกได้ว่าทำไมปี 2507 ถึงงดจัดงานวันเด็ก ตอบได้มีรางวัล ;)
  [/quote]

  เพราะมีการเปลี่ยนวันเด็กครับ แต่ไปทำหลังจากวันที่ควรจะเป็นวันเด็กในปัจจุบัน เลยต้องไปจัดในปีถัดไปแทน จำได้ตอนเด็กครูประจำชั้นบอก
  [/quote]

  :o ว้าว~~~จำได้ตอนเด็ก จำได้ไง +1
  >>> เทคนิคการเล่น half life ให้เทพ >>> คลิก <<<

  Steamid : guzaxgn
  Games : Half life , Counter Strike
  Mouse : 150 .-
  Mouse pad : 50 .-
  Headphone : 150 .-


 7. #7
  Join Date
  February 28th, 2008
  Location
  ใต้ฟ้า บนดิน
  Age
  36
  Posts
  212
  Points
  4,261
  Level
  7
  Threads
  12
  Post Thanks / Like
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: ความรู้รอบตัวสําหรับน้องๆเผื่อมีออกข้อสอบครับ

  [quote author=str+`1 link=topic=3589.msg22893#msg22893 date=1251605795]
  ในปีถัดมา คือปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดในปี พ.ศ. 2508 [/quote]

  ผิดไปนิด[quote author=Dark-Master link=topic=3589.msg22900#msg22900 date=1251617063]
  เพราะมีการเปลี่ยนวันเด็กครับ แต่ไปทำหลังจากวันที่ควรจะเป็นวันเด็กในปัจจุบัน เลยต้องไปจัดในปีถัดไปแทน จำได้ตอนเด็กครูประจำชั้นบอก
  [/quote]

  ถูกต้องนะครับ...........เดียวสิ้นปีแจกปฏิทิน Leo แจ่มๆให้ ;D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Visitors found this page by searching for:

คำถามความรู้รอบตัวสำหรับเด็ก

ความรู้รอบตัวป.3

แบบทดสอบความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้รอบตัวเด็กประถม

ทดสอบความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้รอบตัว ป.3

ความรู้รอบตัวเด็กป.1

คําถามความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้รอบตัวป.4

ความรู้รอบตัว เด็กประถม

ความรู้รอบตัวสำหรับเด็กประถม

คำถามความรู้รอบตัว

คําถามความรู้รอบตัวสำหรับเด็กประถมคําถามความรู้รอบตัวเด็กประถมความรู้รอบตัวทั่วไทยคําถามความรู้รอบตัวแบบทดสอบความมีวินัยข้อสอบความรู้รอบตัวทั่วโลกทดสอบ ความ รู้ รอบ ตัว ทั่ว โลกคำถาม ความรู้รอบตัว เด็กประถมคำถามความรู้รอบตัวสำหรับเด็กประถมข้อสอบยาเสพติดคําถามความรู้รอบตัวสำหรับเด็กความรู้รอบตัวสำหรับเด็ก
SEO Blog

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •